• ERP Системи
  • 12.07.2023

Структура на екипа за внедряване на ERP

Как да подберете правилния екип за внедряване на ERP

team-structure

Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са от съществено значение за предприятията от всякакъв мащаб за рационализиране на операциите и повишаване на ефективността. ERP софтуерът интегрира различни бизнес процеси, като счетоводство, човешки ресурси, складово стопанство и управление на взаимоотношенията с клиентите. Правилната структура на екипа е от решаващо значение при внедряването на ERP система, за да се гарантира, че процесът на внедряване ще протече гладко.

Наличието на правилните хора на борда с подходящи умения гарантира, че внедряването ще бъде успешно и ще увеличи максимално възвръщаемостта на инвестициите. Добре структурираният екип трябва да се състои от членове както от компанията, така и извън нея, които внасят различни гледни точки и опит за решаване на проблемите, свързани с внедряването на ERP. Тези експерти включват вътрешни заинтересовани страни, като ИТ персонал, разработчици на софтуер и ръководители на проекти; външни консултанти, специализирани във внедряването на ERP; доставчици от трети страни, предоставящи хардуерни или софтуерни решения; крайни потребители, отговорни за тестването на нови функции или функционалност; и изпълнителни спонсори, ръководещи целия процес. С наличието на силен екип компаниите могат да гарантират, че ще получат максимална стойност от инвестициите си в система за планиране на ресурсите на предприятието.

Какво представлява екипът за внедряване на ERP?

Екипът за внедряване на ERP е група от вътрешни и външни заинтересовани страни, отговорни за успешното инсталиране и функциониране на система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Екипът обикновено се състои от ИТ персонал и разработчици на софтуер от компанията, ръководители на проекти и външни консултанти с опит в ERP внедряванията. Те отговарят за това ERP системата да бъде правилно интегрирана в съществуващите бизнес процеси и операции на организацията.

В повечето случаи екипът включва и доставчици от трети страни, които предоставят хардуерни или софтуерни решения, съобразени със специфичните нужди на компанията, крайни потребители, отговорни за тестването на нови функции или функционалност, и изпълнителни спонсори, които в крайна сметка носят отговорност за успешното внедряване.

Роли и отговорности на членовете на екипа

1. Ръководител на проекта

Ръководителят на проекта е ключовият човек, който ръководи екипа за внедряване на ERP. Той отговаря за надзора на целия проект и гарантира, че всичко върви гладко и по график. Това включва разработване на планове на проекта, възлагане на задачи на членовете на екипа, следене на напредъка, предоставяне на обратна връзка и напътствия. 
Ръководителят на проекта трябва да има солидни технически познания за ERP системите и опит в управлението на проекти и бюджетирането.


2. Крайни потребители

Крайните потребители са отговорни за тестването на новата система, за да се уверят, че тя отговаря на техните нужди, както и за предоставянето на обратна информация за евентуални проблеми или подобрения, които може да са необходими. Те трябва да имат опит със съществуващата ERP система и да познават добре специфичните нужди на своя отдел.
 

3. Изпълнителни спонсори 

Изпълнителните спонсори ръководят и направляват екипа по време на целия процес на внедряване на ERP. Те трябва да познават добре цялостната стратегия и цели на компанията, за да гарантират, че системата се внедрява с оглед на тези цели.


4. Бизнес анализатор

Бизнес анализаторът играе важна роля, за да гарантира, че ERP системата отговаря на специфичните нужди на компанията. Те отговарят за проучването, анализа на данни и разработването на решения, които да отговарят на тези нужди. Анализаторът трябва да познава добре индустрията и процесите на компанията, както и да има опит с ERP системите.


5. Технически архитект

Техническият архитект отговаря за проектирането на цялостната архитектура на системата, включително за интегрирането на хардуера и персонализирането на софтуера. Той трябва да има опит в проектирането и разработването на системи и да познава добре ERP системите.


6. ИТ персонал

ИТ персоналът отговаря за внедряването на софтуера, конфигурирането му, за да отговаря на специфичните нужди на компанията, и отстраняването на всякакви технически проблеми по време на внедряването. Те трябва да разбират добре концепциите за бази данни, както и да имат задълбочени познания за конкретната ERP система, която се внедрява.


7. Разработчици на софтуер / Програмисти

Разработчиците на софтуер са отговорни за персонализирането на ERP системата, за да отговаря на изискванията на компанията. Това включва разработване на допълнителни характеристики или функции, които може да са необходими, и гарантиране на правилното функциониране на софтуера след внедряването му. Разработчиците на софтуер трябва да имат солидна техническа подготовка в областта на езиците за програмиране и инструментите за разработване на софтуер.


8. Тестери

Тестерите гарантират, че системата функционира правилно и отговаря на всички изисквания на компанията. Те трябва да имат опит в тестването на софтуерни приложения и да познават добре ERP системите и техните специфични функционалности.


По избор: Обучение

Ако системата се внедрява за нова група потребители, може да се наложи предоставяне на обучение за работа със системата. Обучителите трябва да разбират добре ERP системата и процесите в компанията, за да осигурят подходящо обучение.


По избор: Външни консултанти

Възможно е да бъдат привлечени външни консултанти, които да осигурят допълнителна подкрепа и експертен опит по време на процеса на изпълнение. Тези консултанти трябва да имат добри познания за ERP системите и бизнес процесите и опит в успешни внедрявания.
Външните консултанти могат да осигурят ценен експертен опит и поглед върху процеса на внедряване. Те често са специализирани в конкретни области, като управление на проекти, бюджетиране и обучение, което им дава уникална перспектива за системата. Освен това те може да са в състояние да осигурят достъп до специализирани инструменти или ресурси, които могат да помогнат за успешното внедряване.

Идеален размер и състав на екипа

Подходящият екип за внедряване на ERP ще зависи от размера и сложността на проекта, но всички екипи трябва да включват ключови членове от всяка от горепосочените области. Обикновено екипите трябва да се състоят от поне четирима членове: изпълнителен спонсор, бизнес анализатор, технически архитект и поне един член на ИТ персонала. В зависимост от специфичните изисквания на проекта може да се наложи екипът да включва и допълнителни ресурси, като например разработчици на софтуер, тестери и обучители.

Идеалният размер на екипа ще зависи и от обхвата и мащаба на проекта. По-малките внедрявания може да изискват екип от само четирима или петима членове, докато по-големите проекти може да изискват групи от повече от 10 членове.

Независимо от размера, осигуряването на представителство на всички ключови области в екипа е от жизненоважно значение за успеха. Освен това е от съществено значение да се гарантира, че екипът може да работи заедно ефективно и да комуникира ясно, за да се постигне максимална ефективност.

След като екипът бъде събран, е необходимо всеки член да разбира своята роля в проекта и да работи за постигане на общи цели. Определянето на ясни цели за всички може да помогне да се гарантира, че всички са на едно и също ниво по време на процеса на изпълнение.

Важно: Моля, уверете се, че екипът разполага с адекватни ресурси и е подкрепен от висшето ръководство, за да бъде успешен. Това включва осигуряване на адекватно финансиране, определяне на разумни срокове и осигуряване на достъп на екипа до необходимите инструменти и ресурси.

Значение на добрата комуникация и работата в екип

От съществено значение за екипите, които започват внедряване на ERP, е да гарантират, че всички членове комуникират добре и работят ефективно заедно. Добрата комуникация ще помогне да се гарантира, че всеки, който участва в проекта, разбира своята роля, очаквания и как работата му допринася за общия успех.

Комуникацията се нуждае от здрава основа от общо разбиране на целите на проекта, тяхната роля за постигането им и всички предизвикателства, с които могат да се сблъскат.

Работата в екип включва също така установяване на доверие между всички членове, зачитане на различните мнения и съвместна работа за решаване на потенциални проблеми. Редовните срещи и контролни срещи са от съществено значение за поддържане на всички в крак и за предоставяне на възможност за преглед на напредъка и за извършване на необходимите корекции.

Обърнете внимание: Често в ERP проектите се обсъждат теми, които никога не са били разглеждани, и това може да доведе до вътрешни конфликти, дискусии и токсични обсъждания. От съществено значение е да се съобщи, че внедряването на ERP е добро начало за решаване на тези въпроси.

Набиране на персонал и изграждане на екипа

При набирането на персонал за екип за внедряване на ERP е от решаващо значение да се гарантира, че всяка роля е заета от правилните лица с необходимия опит и умения, които да допринесат за успешния резултат. Това включва търсенето на кандидати, които са запознати с ERP системите, имат силни технически умения и умения за критично мислене и добре разбират бизнес процесите, свързани с внедряването на ERP.

След като бъдат идентифицирани подходящите кандидати за всяка роля, от съществено значение е осигуряването на подходящи възможности за обучение и развитие. Това включва предоставяне на членовете на екипа на необходимите ресурси, като например наръчници за обучение и онлайн уроци за ERP системите, за да се гарантира, че те са в крак с най-новите техники и технологии. Освен това е от съществено значение да се предоставят на членовете на екипа възможности за лично и професионално развитие, като например програми за наставничество или коучинг сесии.

Дейностите за сплотяване на екипа могат да бъдат полезни, тъй като позволяват по-добър обмен и повече дискусии. Дейностите за сплотяване на екипа могат да включват редовни екипни обеди, социални излети или забавни игри или пъзели, които насърчават творчеството и уменията за критично мислене.

Управление на екипа

Поставянето на ясни цели в началото на проекта е от съществено значение, за да се гарантира, че всеки разбира своята роля, какво се очаква от него и как работата му ще помогне за успеха на проекта. От съществено значение е също така да се осигури на членовете на екипа постоянна подкрепа и ресурси по време на проекта, като например достъп до технически и бизнес експертни познания, съответните документи по проекта и необходимия софтуер или хардуер.

Осигуряването на напредък по проекта също е съществена част от управлението на екипа. Трябва да се провеждат редовни контролни срещи с членовете на екипа, за да се прегледа напредъкът, да се обсъдят всички възникнали проблеми и да се направят корекции, ако е необходимо. Освен това е изключително важно проблемите да се решават своевременно, за да се гарантира, че те не възпрепятстват напредъка на проекта.

Важно: Празнувайте успехите, важните етапи и постиженията и признайте усърдната работа и отдадеността на членовете на екипа, тъй като ежедневната работа натоварва всички участници в проекта с много стрес. Не забравяйте: Всеки член на екипа трябва да се справя с допълнителното натоварване наред с ежедневните си задачи.

Заключение

Събирането на добре структуриран и ефективен екип за внедряване на ERP е от съществено значение за успеха на всеки проект. Важно е да се търсят кандидати, които са запознати с ERP системите, имат силни технически умения и разбират бизнес процесите. След като бъдат идентифицирани подходящите хора, е необходимо да им се осигурят подходящи възможности за обучение и развитие и да се създаде среда, в която те да могат да си сътрудничат, като се включат в дейности за изграждане на екип. И накрая, ефективното управление на екипа изисква поставяне на ясни цели и очаквания в началото на проекта; осигуряване на постоянна подкрепа и ресурси; редовно наблюдение на напредъка; бързо решаване на проблемите; отбелязване на успехите по пътя; и признаване на упоритата работа на всички участващи членове. Това ще ви помогне да гарантирате, че внедряването на ERP ще протече гладко и ще доведе до успешни резултати, от които ще се възползват всички участници в проекта!

За автора
Д-р Андреас Майер

Андреас е ориентиран към резултатите главен изпълнителен директор с близо 30-годишен опит, натрупан в областта на високите технологии. Опитът му достига до ръководни позиции в компании от класацията Fortune 100, като rentalcars.com (PCLN) или Intrasoft International, водещ доставчик на софтуер за научно-изследователска дейност и разработки в ЕС. Притежава докторска степен по невронни мрежи от Университета в Кьолн, Германия.

В миналото Андреас успешно е основал и съосновал няколко стартиращи предприятия, сред които XXL Cloud Inc, eShopLeasing Ltd и WDS Consulting SA. Експертизата му е силно фокусирана върху модерната Headless Commerce архитектура и оптимизацията на процесите в ИТ екосистемите.

Свързани статии

Successful human resource management
Успешното управление на човешките ресурси: горивото за всяка компания
Управлението на човешките ресурси (УЧР) е подобласт на бизнес администрацията, която се занимава с аспектите на работата и персонала. Тя обединява всички стратегии, мерки и области на действие на човешките...
ERP Integrations - To Do or Not To Do?
ERP интеграции - Кога са полезни и кога Не са?
В тази публикация в блога ще разгледаме кога трябва и кога не трябва да извършвате ERP интеграции.ERP интеграциите могат да предложат много потенциални ползи за компаниите. Те могат да осигурят...
implemeting-a-crm-banner.jpg
Разбиране на системата за управление на взаимоотношенията с клиентите
Ако искате да имате успешен бизнес, е важно да разполагате с надеждна система за управление на взаимоотношенията с клиентите - CRM. CRM може да ви помогне да проследявате клиентите си,...