Условия за ползване

Последна актуализация: 08.03.2022

1. Тълкуване и определения

Думите, чиито начални букви са изписани с главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо от това дали се срещат в единствено или в множествено число.

Определения

За целите на настоящите Общи условия:

Свързано лице: отнася се за субект, който контролира, е контролиран от или е под общ контрол с дадена страна, където "контрол" означава притежание на 50% или повече от акциите, дяловото участие или други ценни книжа, които имат право на глас при избора на директори или други ръководни органи.

Държава: отнася се за Берлин, Германия

Дружество: (наричано в настоящото споразумение "Дружеството", "Ние", "Нас" или "Нашето") отнася се за SIX MS GmbH, Unter den Linden 101, Берлин, Германия.

Устройство: отнася се за всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, като например компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Услуга: отнася се за Уебсайта.

Общи условия: (наричани също "Общи условия") отнася се за настоящите Общи условия, които представляват цялостното споразумение между Вас и Дружеството относно използването на Услугата.

Услуга на трета страна в социалните медии: отнася се за всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показвани, включвани или предоставяни от Услугата.

Уебсайт: отнася се за SIX , достъпен от https://six.ms.

Вие: отнася се за физическото лице, което осъществява достъп до Услугата или я използва, или дружеството, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп до Услугата или я използва, според случая.

2. Съгласие

Това са Общите условия, които уреждат използването на тази Услуга и споразумението, което действа между Вас и Дружеството. Тези Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Услугата.

Вашият достъп до Услугата и нейното използване се обуславя от приемането и спазването на настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп до Услугата или я използват.

С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от настоящите Общи условия, нямате право на достъп до Услугата.

Вие декларирате, че сте навършили 18 години. Дружеството не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата.

Вашият достъп до Услугата и нейното използване също така се обуславя от Вашето приемане и спазване на Политиката за поверителност на Дружеството. Нашата Политика за поверителност описва политиките и процедурите на Дружеството относно събирането, използването и разкриването на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта, и Ви разказва за Вашите права на поверителност и как Ви защитава законът. Моля, прочетете внимателно Нашата Политика за поверителност, преди да използвате Нашата Услуга.

3. Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на Съдържание, предоставено от Вас или други потребители), характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Дружеството и неговите лицензодатели.

Услугата е защитена от законите за авторското право, търговските марки и други закони както на страната, така и на чужди държави.

Нашите търговски марки и търговски стил не могат да се използват във връзка с какъвто и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

5. Прекратяване

Можем да прекратим или спрем достъпа Ви незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително, но не само, ако нарушите настоящите Общи условия.

При прекратяване правото Ви да използвате Услугата се прекратява незабавно.

6. Ограничаване на отговорността

Независимо от евентуалните щети, които може да претърпите, цялата отговорност на Дружеството и на всеки от неговите доставчици съгласно която и да е разпоредба на настоящите Условия и Вашето изключително средство за защита за всички горепосочени случаи се ограничава до сумата, действително платена от Вас чрез Услугата, или до 100 USD, ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, в никакъв случай Дружеството или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети от загуба на печалба, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на бизнеса, за телесна повреда, загуба на неприкосновеност на личния живот, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуера на трета страна и/или хардуера на трета страна, използван с Услугата, или по друг начин във връзка с която и да е разпоредба на настоящите Условия), дори ако Дружеството или някой от доставчиците са били уведомени за възможността за такива щети и дори ако средството за защита не изпълнява основната си цел.

Някои държави не разрешават изключването на подразбиращи се гаранции или ограничаването на отговорността за случайни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не се прилагат. В тези държави отговорността на всяка от страните ще бъде ограничена до най-голямата степен, позволена от закона.

Отказ от отговорност "КАКТО Е" и "КАКТО Е ДОСТЪПНО"

Услугата Ви се предоставя "КАКТО Е" и "КАКТО Е ДОСТЪПНА" и с всички грешки и дефекти, без каквато и да е гаранция. В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, Дружеството, от свое име и от името на своите Свързани лица и своите и техните съответни лицензодатели и доставчици на услуги, изрично се отказва от всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услугата, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, собственост и ненарушаване на права, както и гаранции, които могат да произтичат от обичайната практика, начина на изпълнение, използването или търговската практика. Без да се ограничава до горното, Дружеството не предоставя никакви гаранции или ангажименти и не прави никакви изявления от какъвто и да е вид, че Услугата ще отговаря на Вашите изисквания, ще постига планираните резултати, ще бъде съвместима или ще работи с друг софтуер, приложения, системи или услуги, ще работи без прекъсване, ще отговаря на стандарти за производителност или надеждност, ще бъде без грешки или че всякакви грешки или дефекти могат или ще бъдат отстранени.

Без да се ограничава горното, нито Дружеството, нито някой от доставчиците на Дружеството прави каквито и да било изявления или гаранции, изрични или подразбиращи се: (i) по отношение на функционирането или наличността на Услугата или на информацията, съдържанието и материалите или продуктите, включени в нея; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) по отношение на точността, надеждността или актуалността на всяка информация или съдържание, предоставени чрез Услугата; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от или от името на Дружеството, не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, червеи, зловреден софтуер, времеви бомби или други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени видове гаранции или ограничения на приложимите законови права на потребителя, така че някои или всички от горепосочените изключения и ограничения може да не се прилагат за Вас. Но в такъв случай изключенията и ограниченията, посочени в този раздел, се прилагат в най-голямата степен, приложима съгласно приложимото право.

7. Водещи закони

Законите на страната, с изключение на нейните правила за конфликт на закони, уреждат настоящите Условия и използването на Услугата от Ваша страна. Използването на Приложението от Ваша страна може да бъде предмет и на други местни, щатски, национални или международни закони.

8. Решаване на спорове

Ако имате някакво притеснение или спор относно Услугата, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Дружеството.

9. Потребители от Европейския съюз (ЕС)

Ако сте потребител от Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на страната, в която пребивавате.

10. Съответствие с нормативната уредба на Съединените щати

Вие декларирате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е обект на ембарго от страна на правителството на Съединените американски щати или която е определена от правителството на Съединените американски щати като държава, подкрепяща тероризма, и (ii) не сте в списъка на правителството на Съединените американски щати със забранени или ограничени страни.

11. Разделимост и отказ от права

Разделимост

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде обявена за неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде променена и тълкувана така, че да постигне целите на тази разпоредба във възможно най-голяма степен съгласно приложимото законодателство, а останалите разпоредби ще продължат да бъдат в пълна сила и действие.

Отказ от права

С изключение на предвиденото в настоящия документ, неупражняването на право или неизпълнението на задължение съгласно настоящите Условия не засяга възможността на страната да упражни това право или да изиска такова изпълнение по всяко време след това, нито отказът от нарушение представлява отказ от последващо нарушение.

12. Тълкуване на превод

Възможно е настоящите Общи условия да са били преведени, ако сме Ви ги предоставили в нашата Услуга. Вие се съгласявате, че оригиналният текст на английски език ще има предимство в случай на спор.

13. Промени в условията

Запазваме си правото по наше усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако промяната е съществена, Ние ще положим разумни усилия да предоставим поне 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по Наше усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп до или да използвате Нашата услуга след влизането в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или частично, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

14. Информация за контакт

Ако имате някакви въпроси относно тези Общи условия, можете да се свържете с нас:

  • По имейл: hello@six.ms