• Производство
 • 14.10.2022

Управление на производствени процеси с ERP

Ръководство стъпка по стъпка за внедряване на автоматизация на производството

managing-manufacturing-in-erps.jpg
“ Автоматизацията вече не е проблем само за работещите в сферата на производството. Роботите ще заменят физическия труд, а изкуственият интелект и софтуерът ще заменят умствения труд. “

Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са интегрирани софтуерни решения, които помагат на предприятията да управляват жизненоважните компоненти на своите операции, включително разработването на продукти, производството, веригата за доставки, доставките и логистиката, управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и финансите. 

ERP системата консолидира всички тези бизнес функции в едно цялостно софтуерно решение, до което оторизираните потребители имат достъп от всяка точка на организацията. Този централизиран достъп до информация и данни позволява на предприятията да рационализират процесите си и да подобрят ефективността си. 

Въпреки че ERP системите се различават по характеристики и функционалност, всички те имат една и съща основна цел: да предоставят на предприятията пълен преглед на техните операции и да вземат информирани решения, които ще им помогнат да оптимизират своята дейност.

Предимствата на ERP

Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са популярни в средните и големите производствени организации, тъй като предлагат редица предимства, включително:

 • Управление на производствения процес от началото до края в една система.
 • Подобрена видимост на бизнеса с данни в реално време за нивата на запасите, производствените графици и разходите.
 • Намалено използване на хартия и подобрена точност с електронна документация и автоматизирано събиране на данни.
 • Повишена ефективност чрез автоматизиране на заявяването на материали, въвеждането на поръчки и фактурирането.
 • Намаляване на времето за изпълнение и повишаване на удовлетвореността на клиентите с по-добро планиране и изпълнение на производствените графици.
 • Подобрен капацитет чрез по-добро използване на машините, материалите и работната сила.
 • По-голяма гъвкавост при реагиране на промени в търсенето на клиентите или в производствените планове.

Как ERP управлява производствения процес

ERP системите помагат за управлението и контрола на производствения процес чрез интегриране на всички данни и процеси от суровините до готовите продукти. ERP осигурява единен източник на данни, до който имат достъп всички отдели, което помага за рационализиране на производствения процес и подобряване на комуникацията и сътрудничеството между отделите.
 

Процесът на планиране

ERP системите рационализират процеса на планиране, като интегрират всички релевантни данни и ги представят по начин, който позволява лесно да се види какво и кога трябва да се направи. Чрез управлението на производствения процес в ERP системите производствените мениджъри могат да видят кои продукти трябва да бъдат произведени, колко единици от всеки продукт са необходими, какви ресурси са необходими и кога трябва да бъде доставен продуктът. 

Информацията, получена в резултат на процеса на планиране, може да се използва за създаване на производствен график, който да гарантира, че всички продукти ще бъдат доставени навреме и че ще бъде произведен правилният брой единици. ERP системите също така позволяват проследяване на напредъка и идентифициране на потенциални тесни места, за да се предприемат коригиращи действия, ако е необходимо.
 

Основни производствени процеси

В една ERP система производственият процес обикновено се разделя на два основни типа: производствен и дискретен. 

 1. Производствените процеси комбинират материали за създаване на нов продукт, например в хранително-вкусовата промишленост. Производственото планиране отговаря за управлението на производствения процес и гарантира, че продуктите се произвеждат навреме и в съответствие със спецификациите.
 2. Дискретни процеси са тези, при които всеки отделен продукт се произвежда поотделно, като например в автомобилната или електронната промишленост.

Основното предимство на използването на ERP система за управление на производствения процес е, че тя позволява на предприятията да имат видимост към всички аспекти на производствения процес. По-голямата видимост означава, че компаниите могат да идентифицират тесните места и потенциалните проблеми, преди те да възникнат, което може да помогне за подобряване на ефективността и намаляване на разходите.
 

Процесът на изпълнение

За да управляват правилно производствения процес, производителите трябва да вземат предвид многобройни фактори като ресурси, капацитет, конкуренция и търсене от страна на клиентите. Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) предоставят необходимите инструменти и възможности за управление на тези фактори и оптимизиране на производствения процес.

Процесът на изпълнение в една ERP система включва следните стъпки: 

 1. Планиране: Първата стъпка е да се разработи план, който да обхваща всички аспекти на производствения процес, включително производствените цели, графиците и бюджетите.
 2. График: Следващата стъпка е да се създаде график, в който подробно се описва кога трябва да се изпълни всяка производствена задача или процес. Този график трябва да вземе предвид всички налични ресурси - както човешки, така и машинни.
 3. Производство: След като графикът бъде финализиран, производството може да започне. ERP системите предоставят инструменти за проследяване на напредъка и идентифициране на всякакви тесни места или области на загуба.
 4. Контрол на качеството: Контролът на качеството е съществена част от производствения процес, а ERP системите предоставят инструменти, които помагат да се гарантира, че продуктите отговарят на спецификациите.
 5. Доставка: Последната стъпка е да се достави продуктът на клиента. ERP системите могат да проследяват нивата на складовите наличности и да генерират документи за доставка при необходимост.

Внедряване на ERP във вашия производствен бизнес

ERP, или система за планиране на ресурсите на предприятието, е софтуерно решение, което помага на предприятията да автоматизират и управляват ежедневните си операции. Производственият бизнес има различни нужди от другите видове компании, затова е жизненоважно да се избере ERP система, предназначена за производство. В тази статия ще обсъдим ползите от ERP за производствени предприятия и как да я внедрите във вашия отрасъл. 
 

Определяне на целите

ERP са сложни системи, затова е важно да определите целите си, преди да започнете проект за внедряване на такава система. Това ще ви помогне да определите кои функции са най-важни за вашия бизнес и кои са второстепенни. Определянето на целите ще ви помогне също така да определите бюджета и графика на проекта. Винаги е разумно да привлечете консултант с предишен опит в областта на автоматизацията на производството, за да получите най-добрите оценки въз основа на опита в областта на производството. 

Ето някои неща, които трябва да вземете предвид, когато определяте целите си за внедряване на ERP: 

 • Какви са общите ви бизнес цели? Как очаквате ERP системата да ви помогне да ги постигнете?
 • Какви процеси трябва да рационализирате или автоматизирате?
 • Каква информация трябва да проследявате? Как трябва да имате достъп до нея?
 • Кой ще използва системата и от какво обучение ще има нужда?
 • Какви са бюджетните и времевите ви ограничения?

Оценка на текущите ви процеси

Оценката на текущите ви производствени процеси е първата стъпка при вземането на решение как да внедрите ERP във вашия бизнес. Ще трябва внимателно да проучите всеки аспект на производството си - от придобиването на суровини до експедирането на готовия продукт, и да документирате подробно всеки процес. След като разберете изчерпателно текущия си производствен процес, можете да определите областите, в които ERP би била най-полезна. 

Ключови фактори, които трябва да вземете предвид, когато оценявате процесите си: 

 • Ефективност: Колко бързо и лесно суровините могат да бъдат превърнати в крайни продукти? Има ли някакви тесни места или неефективност в процеса? 
 • Гъвкавост: Колко лесно процесът може да се адаптира към промените в търсенето или обстоятелствата? Може ли процесът да бъде увеличен или намален при необходимост? 
 • Качество: Отговарят ли готовите продукти на очакванията на клиентите? Има ли проблеми с дефекти или отпадъци? 
 • Разходи: Колко струва производството на всяка единица продукт? Съществуват ли възможности за намаляване на разходите? 

След като сте оценили текущите си производствени процеси, можете да започнете да определяте областите, в които ERP може да допринесе за промяна. Може би се нуждаете от по-ефективен начин за проследяване на наличностите или искате да оптимизирате изпълнението на поръчките. Може би се нуждаете от по-добра видимост на производствените разходи или искате да подобрите комуникацията между отделите. Каквито и да са конкретните ви нужди, разбирането на текущите ви процеси е от съществено значение за успешното внедряване на ERP. 
 

Избор на подходяща ERP система

Най-важният фактор, който трябва да вземете предвид, когато търсите ERP система за подпомагане на вашия производствен бизнес, е тясната интеграция на софтуерните модули. Наличието на система, която ще позволи лесна интеграция с текущия ви софтуер за счетоводство, управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и планиране на ресурсите на предприятието (ERP), е от жизненоважно значение.  

Много готови решения предлагат тясна интеграция, но е задължително да се вземат предвид разходите, свързани с тези опции. Някои доставчици ще предоставят цялостно производствено решение, което включва всички необходими компоненти за успешно внедряване. Тези решения могат да бъдат скъпи, но предлагат предимствата на безпроблемната интеграция и по-ниската обща цена на притежание (TCO). 

Заключение

Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) помагат на производителите да управляват производствения процес, като интегрират различни отдели и функции в едно софтуерно приложение. ERP системите за производство обикновено включват модули за счетоводство, управление на веригата на доставки, контрол на качеството и експедиция и получаване. 

Внедряването на ERP система в производствения бизнес има много предимства. ERP системите могат да подобрят комуникацията и сътрудничеството между отделите, да помогнат на компаниите да реагират бързо на промените в търсенето на клиентите и да намалят времето, необходимо за изпълнение на задачи като фактуриране и управление на запасите. Освен това ERP системите могат да предоставят ценни данни, които могат да се използват за подобряване на производствените процеси. 

С внедряването на ERP система в производствено предприятие обаче са свързани някои предизвикателства. Едно от предизвикателствата е, че може да е трудно да се намери ERP система, която да отговаря на специфичните нужди на производствения бизнес. Освен това внедряването на ERP система може да бъде сложно и да отнеме много време, а освен това съществува риск да не си партнирате с правилната платформа.  
Ако обмисляте внедряването на ERP система във вашия производствен бизнес, важно е да проучите и внимателно да обмислите всички потенциални ползи и предизвикателства. Работата с партньор с опит във внедряването на ERP системи в производствени предприятия може да ви помогне да се ориентирате в тези води.

SIX ERP е готово решение, което ще ви помогне да внедрите и рационализирате производствения си конвейер и може да се използва от повечето индустрии. С един процес, който не изисква усилия, ние можем да помогнем на вашия бизнес да стане по-ефективен. Нашият подход, базиран на данни, съчетан с неограничена свързаност, открива нови възможности в един свързан свят. Обърнете се към нашите консултанти, за да научите повече за решенията за планиране на ресурсите на предприятието SIX. 

За автора
Д-р Андреас Майер

Андреас е ориентиран към резултатите главен изпълнителен директор с близо 30-годишен опит, натрупан в областта на високите технологии. Опитът му достига до ръководни позиции в компании от класацията Fortune 100, като rentalcars.com (PCLN) или Intrasoft International, водещ доставчик на софтуер за научно-изследователска дейност и разработки в ЕС. Притежава докторска степен по невронни мрежи от Университета в Кьолн, Германия.

В миналото Андреас успешно е основал и съосновал няколко стартиращи предприятия, сред които XXL Cloud Inc, eShopLeasing Ltd и WDS Consulting SA. Експертизата му е силно фокусирана върху модерната Headless Commerce архитектура и оптимизацията на процесите в ИТ екосистемите.

Свързани статии

ERP features for SMEs
10 ключови характеристики, които МСП трябва да търсят в модерен ERP софтуер
МСП са гръбнакът на икономиката. МСП представляват 99,7% от предприятията в региони като Европа и САЩ и в тях работят над 60% от работната сила. Но въпреки че са от...
ERP Integrations - To Do or Not To Do?
ERP интеграции - Кога са полезни и кога Не са?
В тази публикация в блога ще разгледаме кога трябва и кога не трябва да извършвате ERP интеграции.ERP интеграциите могат да предложат много потенциални ползи за компаниите. Те могат да осигурят...
20-industries-needing-erp-banner.jpg
Топ 20 индустрии, които се нуждаят най-много от ERP
ERP системите са от съществено значение за много предприятия, но някои отрасли могат да извлекат повече ползи от използването им, отколкото други. ERP системите предлагат редица предимства на компаниите, включително...